Algemene voorwaarden

Voor het adverteren op het Medianetwerk van Femmefab

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande, met een hoofdletter geschreven, begrippen de volgende betekenis:
Aanvangsdatum: in de Overeenkomst afgesproken datum waarop de Advertentie op de desbetreffende Locatie wordt geplaatst.
Activiteiten: alle werkzaamheden die betrekking hebben op of verband houden met de verkoop van advertentieruimte op de website die op enig moment deel uitmaken van het Femmefab Medianetwerk.

Admanagement systeem: een instrument dat alle statistieken met betrekking tot advertentiecampagnes kan leveren (impressies en clicks).

Adverteerder: de (rechts)persoon die (al dan niet als mediabureau of anderszins in opdracht van een derde partij) bij Femmefab een Marketing Dienst afneemt en daartoe met Femmefab een Overeenkomst heeft gesloten.

Advertentie: reclame uiting, in welke vorm dan ook, van Adverteerder op het Femmefab Medianetwerk.

Advertentie Impressie: meting of een respons van een Admanagement web server die het gevolg is van het opvragen van een webpagina, inclusief de daarbij behorende codes die verantwoordelijk zijn voor het publiceren van reclameboodschappen, door de browser van een Bezoeker, welke is gefilterd van automatische activiteiten en error codes en welke is gemeten op een locatie die de mogelijkheid van het daadwerkelijk zien van de inhoud van de meting of respons (de reclameboodschap) door de bezoeker optimaliseert.

Bezoek: meting welke is gefilterd van automatische activiteiten van één of meer tekst- en/of andere grafische downloads van een website binnen 30 achtereenvolgende minuten van inactiviteit, en welke kunnen worden toegewezen aan een enkele browser van een enkele Sessie.

Bereikscijfers: cijfers die betrekking hebben op het aantal Unieke bezoekers, Bezoeken, profiel van de bezoekers, Pageviews en Advertentie Impressies.

Medianetwerk: het portfolio van websites van Femmefab, bestaande uit alle websites die op enig moment tot het Femmefab Medianetwerk behoren en waarvoor Femmefab de Activiteiten verzorgt. Het staat Femmefab in alle gevallen vrij om bezoek op netwerken van derden in te kopen om derhalve uitlevering van de campagne te garanderen.

Locatie: de locatie op het Medianetwerk waar de Advertentie zal worden geplaatst, zoals in de Overeenkomst nader gespecificeerd.

Marketing Dienst: dienst, verschaft door Femmefab, waarbij Adverteerder de mogelijkheid verkrijgt om Advertenties te plaatsen op het Medianetwerk.

Overeenkomst: overeenkomst tussen Femmefab en Adverteerder betreffende een Marketing Dienst.

Pageview: meting of een respons van een web server die het gevolg is van het opvragen van een webpagina door de browser van een Bezoeker, welke is gefilterd van automatische activiteiten en error codes en welke is gemeten op een locatie die de mogelijkheid van het daadwerkelijk zien van de inhoud van de meting of respons (de webpagina) door de Bezoeker optimaliseert.

Persoonsgegevens: gegevens betreffende een identificeerbare bezoeker/gebruiker van het Medianetwerk.

Privacy Protocol: verklaring op een website waarin de gebruikers van de betreffende website worden geïnformeerd over het beleid van Femmefab met betrekking tot Persoonsgegevens.

Sessie:

1) een opeenvolging van internet activiteiten gedaan door één Bezoeker op één website. Indien een Bezoeker gedurende een periode van 30 opeenvolgende minuten geen activiteiten onderneemt, dan wordt de eerstvolgende activiteit na die periode beschouwd als het begin van een nieuwe Bezoek.

2) een aaneenschakeling van transacties gedaan door een Bezoeker die gevolgd kan worden over verschillende websites.
Unieke Bezoeker: uniek individu of browser welke een website bezoekt. Van gemeten unieke bezoekers worden automatische activiteiten en error codes uitgesloten.
Vertrouwelijke Informatie: heeft de betekenis als gespecificeerd in artikel 12.

ARTIKEL 2 – GELDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden bevatten tezamen al hetgeen wat partijen in verband met de betreffende Marketing Dienst zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Adverteerder of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Femmefab doet een potentiële Adverteerder op diens verzoek een offerte voor een Overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden toekomen. De potentiële Adverteerder accepteert de offerte alsmede deze algemene voorwaarden door de offerte te ondertekenen en aan Femmefab te retourneren. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Adfab van de ondertekende offerte.

ARTIKEL 4 – AANLEVEREN ADVERTENTIE

4.1 Uiterlijk drie werkdagen voor de Aanvangsdatum levert de Adverteerder de Advertentie aan volgens de technische voorschriften als gespecificeerd op www.femmefab.nl of, indien van toepassing, als nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
4.2 Indien Adverteerder de Advertentie niet tijdig aanlevert conform de technische voorschriften, schuift de Aanvangsdatum overeenkomstig op. Niet-tijdige aanlevering, om wat voor reden dan ook, schort de betalingsverplichting van Adverteerder niet op.
4.3 Tenzij anders overeengekomen, mag Femmefab het als een annulering beschouwen indien Adverteerder een week na de Aanvangsdatum nog niet heeft aangeleverd. Alsdan zijn de bepalingen van artikel 10 van toepassing.

ARTIKEL 5 – PLAATSING ADVERTENTIE

5.1 Femmefab spant zich ervoor in dat de Advertentie uiterlijk op de Aanvangsdatum geplaatst is op de Locatie. Femmefab plaatst de advertentie “as is.”
5.2 In geval van plaatsing na de Aanvangsdatum zal Femmefab geen vergoeding rekenen over de periode gedurende welke de plaatsing van de Advertentie is vertraagd, tenzij de niet-tijdige plaatsing werd veroorzaakt door niet-tijdige aanlevering als bedoeld in artikel 4 dan wel anderszins aan Adverteerder toe te rekenen is.
5.3 Femmefab heeft het recht plaatsing van een Advertentie te weigeren of op een moment te blokkeren indien de Advertentie dan wel de website waarnaar via de Advertentie kan worden doorgelinkt naar het oordeel van Femmefab strijdig is met de openbare orde of goede zeden, inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Hieronder vallen onder andere uitingen van seksistische en racistische aard.
5.4 Indien zou blijken dat de Aanvangsdatum of de Locatie door onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Femmefab niet kunnen worden gerealiseerd, stelt Femmefab Adverteerder hiervan onverwijld op de hoogte. Femmefab zal in zo’n geval een alternatief bieden dat zo dicht mogelijk aan ligt tegen de overeengekomen Aanvangsdatum of Locatie.

ARTIKEL 6 – INHOUD ADVERTENTIE

6.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Femmefab is niet gerechtigd de inhoud van de Advertentie in te korten of anderszins te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Adverteerder.
6.2 Adverteerder garandeert dat de inhoud en vormgeving van de Advertentie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig is en vrijwaart Femmefab voor alle kosten en schade in verband met aanspraken van derden terzake.
6.3 Indien de Advertentie naar het oordeel van Femmefab inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of indien de Advertentie danwel de inhoud van de website waarnaar via de Advertentie kan worden doorgelinkt naar het oordeel van Femmefab anderszins onrechtmatig is, is Femmefab gerechtigd de Advertentie onmiddelijk van het Femmefab Medianetwerk te verwijderen, zonder dat Femmefab ter zake enige schadevergoeding aan Adverteerder verschuldigd is. Verwijdering op grond van dit artikel schort de betalingsplicht van Adverteerder niet op.

ARTIKEL 7 – MATERIAAL

Femmefab is gerechtigd het door de Adverteerder ten behoeve van de Marketing Dienst aangeleverde materiaal te bewaren en te archiveren zonder verplichting daartoe. Femmefab zal het Materiaal slechts gebruiken ten behoeve van de Marketing Dienst.

ARTIKEL 8 – FACTURERING EN BETALING

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, factureert Femmefab (al dan niet periodiek) vooraf. Elke factuur zal deugdelijk gespecificeerd zijn.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen, geldt bij betaling per click through en/of per 1.000 (zegge: duizend) impressies het volgende. Femmefab factureert zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst. Na afloop van de Overeenkomst wordt een overzicht aan de Adverteerder verstrekt van de door Femmefab gemeten meetresultaten. Wanneer uit de meetresultaten blijkt dat het overeengekomen aantal click throughs of impressies niet is gehaald, zal Femmefab Adverteerder een creditfactuur sturen voor het gedeelte van de click throughs of impressies dat niet is gehaald, danwel, ter keuze van Femmefab, dit verschil op andere wijze compenseren, bijvoorbeeld door de Adverteerder een alternatieve advertentiemogelijkheid te bieden. Indien het niet halen van het overeengekomen aantal click throughs of impressies werd veroorzaakt door een omstandigheid die in de risicosfeer van Adverteerder ligt, zal geen compensatie plaatsvinden. Het aantal click throughs of impressies wordt vastgesteld op grond van de meetresultaten van Femmefab. Meetresultaten van Adverteerder of een derde worden niet in aanmerking genomen.
8.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de dagtekening van de factuur, door overmaking op de door Femmefab op de factuur aangegeven bankrekening. Indien betaling na genoemde termijn uitblijft raakt Adverteerder zonder aanmaning in verzuim en is hij Femmefab over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1% (zegge: één procent). De rente loopt met ingang van de dag waarop de tekortkoming aanvangt tot en met de dag waarop zij eindigt.
8.4 Betwisting van (een deel van) een factuur dient binnen 8 (zegge: acht) dagen na de factuurdatum schriftelijk te geschieden. Betwisting van (een deel van) een factuur geeft Adverteerder niet het recht betaling van de factuur op te schorten.

ARTIKEL 9 – PRIVACY

9.1 Femmefab stelt geen Persoonsgegevens (waaronder cookies) ter beschikking aan Adverteerder of derden waarover zij eventueel beschikking zou krijgen bij de uitvoering van de Marketing Dienst.
9.2 Voor zover Adverteerder door de Marketing Dienst toch toegang zou krijgen tot Persoonsgegevens zal Adverteerder deze slechts verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en zal zij zich conformeren aan de regels van Femmefab terzake.
9.3 Indien ten aanzien van de website waarop de advertentie is geplaatst, een Privacy Protocol van toepassing is, wordt de inhoud van dit protocol mede begrepen onder regels van Femmefab als bedoeld in artikel 9.2.

ARTIKEL 10 – ANNULERING

10.1 Adverteerder is gerechtigd de Marketing Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft tot 30 dagen voor de Aanvangsdatum kosteloos te annuleren. Bij annulering tot twee weken voor de Aanvangsdatum is Adverteerder de helft van de in de Overeenkomst gespecificeerde vergoeding verschuldigd. Bij annulering minder dan twee weken voor de Aanvangsdatum is Adverteerder de gehele in de Overeenkomst gespecificeerde vergoeding verschuldigd.
10.2 Femmefab zal met betrekking tot de annuleringskosten een factuur aan Adverteerder doen toekomen. Artikel 8 is van toepassing.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien Femmefab tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst, zal Adverteerder haar deswege in gebreke stellen bij aangetekend schrijven, waarbij aan Femmefab een redelijke termijn van tenminste 5 (zegge: vijf) werkdagen zal worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
11.2 Indien Femmefab na afloop van de hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij tegenover Adverteerder aansprakelijk voor vergoeding van de door Adverteerder te lijden schade. De aansprakelijkheid van Femmefab is beperkt tot het gedeelte van de door Adverteerder betaalde vergoeding over de periode gedurende welke de Advertentie niet beschikbaar was, dan wel niet of niet naar behoren functioneerde. Femmefab’s volledige aansprakelijkheid uit de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het totaal van alle vergoedingen die Adverteerder op grond van de Overeenkomst heeft betaald.
11.3 Een tekortkoming is niet aan Femmefab toerekenbaar indien deze wordt veroorzaakt door het uitvallen, door welke oorzaak ook, van de Internetverbinding die door Adfab wordt gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
11.4 Femmefab is niet aansprakelijk voor de gevolgen van problemen met de ad-engine(s) waarvan Adverteerder gebruik maakt. Indien zich problemen met genoemde ad-engines voordoen zal Adverteerder Femmefab onmiddellijk op de hoogte stellen van de aard van de problemen en het tijdstip waarop deze ontstonden.

ARTIKEL 12 – GEHEIMHOUDING

12.1 Partijen zullen alle informatie, met uitzondering van informatie waarvan uit een algemeen toegankelijke bron kennis kan worden genomen, over de andere partij of de activiteiten of producten van de andere partij, met inbegrip van informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, bezoekers en andere relaties waarover zij beschikking krijgen bij de uitvoering van de Marketing Dienst, (“Vertrouwelijke Informatie”) niet gebruiken of openbaar maken, behalve voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Marketing Dienst of het geldend maken van de Overeenkomst of verplicht is op grond van de wet, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij voorafgaand aan de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
12.2 Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt elk recht van elke partij om Vertrouwelijke Informatie te gebruiken of te openbaren. De verplichtingen van elke partij uit dit artikel duren echter voort.
12.3 Indien de Overeenkomst eindigt, zal elke partij uit eigen beweging onverwijld aan de andere partij alle documenten, computerdiskettes en andere informatie dragers die Vertrouwelijke Informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover Vertrouwelijke Informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de Vertrouwelijke Informatie vernietigen.

ARTIKEL 13 – ONTBINDING OVEREENKOMST

13.1 Onverminderd alle andere rechten en vorderingen kan elke partij, te zijner keuze, door een schriftelijke mededeling bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij de Overeenkomst ontbinden, indien zich ten aanzien van die andere partij een van de volgende gevallen voordoet:
a. de andere partij is opgehouden te bestaan of ontbonden;
b. de andere partij is in staat van faillissement verklaard, aan hem is, al dan niet voorlopig, surséance van betaling verleend, op de andere partij is een andere gelijksoortige regeling van toepassing geworden of de andere partij heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
c. de andere partij heeft buiten faillissement, surséance of een ander gelijksoortige regeling haar schuldeisers een akkoord aangeboden;
d. de andere partij is tekortgeschoten in de nakoming van een materiële verplichting uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, is na door de ontbindende partij bij aangetekende brief met handtekening retour in gebreke te zijn gesteld, de verplichting niet alsnog binnen 3 (zegge: drie) weken nagekomen, één en ander ongeacht of de tekortkoming de andere partij kan worden toegerekend.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN EEN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

ARTIKEL 15 – OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Mededelingen en andere verklaringen in verband met de Overeenkomst mogen alleen schriftelijk worden gedaan, per al dan niet per gewone post verzonden brief of per telefax.
15.2 Mededelingen aan Femmefab dienen te worden gedaan aan het volgende adres:
Femmefab, Hannie Dankbaarpassage 14, 1053 RT Amsterdam, ter attentie van: de heer J. Kuipers.
15.3 Een verklaring die niet aan lid 1 en 2 van dit artikel voldoet heeft geen werking. Lid 1 en 2 van dit artikel gelden niet voor zover de Overeenkomst anders bepaalt.
15.4 Bij gedeeltelijke onverbindendheid van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
15.5 Femmefab heeft het recht deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.
15.6 Adverteerder kan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst slechts overdragen respectievelijk doen overnemen door een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Femmefab. Femmefab kan de toestemming onder voorwaarde verlenen.
15.7 Na voorafgaande melding aan Adverteerder kan Femmefab de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst vrijelijk overdragen aan een derde.